top of page
LOGO10.png

+34 932 08 11 40

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials del CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de les dades personals dels nostres clients en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-li:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades.

Qui vetllarà per les seves dades.

Per quins fins demanem les dades que li demanem.

Quina és la legitimació per al seu tractament.

Durant quant de temps els conservem.

A quins destinataris es comuniquen les seves dades.

Quins són els seus drets.

 

Abast de la política de privacitat

Aquesta política de privacitat s'aplica al lloc web CPPBARCELONA.COM titularitat del CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals? 

Raó Social: CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP representat per la Dra. Conxita Puig i Rovira amb DNI 38774159-T, Lda. Carmen Oliva López con DNI 46242250-Z i Lda. Elisabet Martorell García amb DNI 47888551-K

Domicili Social: Pg. de Sant Joan,97, 2-1, 08009 Barcelona

Telèfon: +34 932 08 11 40

Contacte: centrepsiquiatriapsicologia@gmail.com

 

Qui vetllarà per les teves dades al Centre de Psicologia i Psiquiatria CPP?

El Delegat de Protecció del CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP (d'ara endavant DPD), serà el garant dins el CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP del compliment de la normativa de la protecció de dades.

 

Podràs contactar amb el delegat de Protecció de Dades del CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP amb la següent adreça:

Correu electrònic: centrepsiquiatriapsicologia@gmail.com

Correu postal: Pg. de Sant Joan,97, 2-1, 08009 Barcelona

 

Amb quins fins i legitimació utilitzem les dades personals?

Al CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP tractem les dades personals per a respondre a les demandes d'informació o respondre a sol·licituds.

 

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades per a les finalitats legítimes que s'indiquen a continuació.

Resposta a sol·licituds d'informació o de contacte

 

Al CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP utilitzarem les dades de contacte proporcionats per a respondre a les sol·licituds i consultes respecte als nostres serveis, ja siguin realitzades mitjançant el formulari disponible al web o dirigides a les adreces de correu electrònic de contacte que hi ha publicade

→ Legitimació:

→ Interès legítim del CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP per a aquest tractament de dades tenint en compte les expectatives raonables dels interessats en rebre una resposta a les seves peticions.

→ Consentiment donat lliurement per l'interessat qui envia les seves dades mitjançant el formulari proporcionat específicament per a aquest propòsit.

→ Dades tractades:

→ Dades d'identificació.

→ Dades de contacte.

→ Dades de contacte.

→ Criteri de conservació:

 

Les dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir amb la finalitat per a la qual han estat demanades, sempre que no se'ns hagi sol·licitat la seva supressió. Així com mentre siguin necessaris per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

→ Analítiques de visites als llocs web

 

El CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP fa ús de diverses tècniques per recollir informació que pugui ser utilitzada per obtenir dades analítiques de les visites i navegació per les pàgines dels seus llocs web.

 

Aquestes analítiques es recolzen en l'ús de serveis externs que disposen de la seva pròpia política de privacitat:

→ Google Analytics

→ Wix Analytics

 

És important remarcar que, tal com indiquen les seves polítiques de privacitat, aquestes empreses poden creuar les dades de navegació amb els seus registres interns per tal d'utilitzar-los per a la personalització d'anuncis, encara que no es tingui un compte registrat per als seus serveis

→ Legitimació:

→ Interès legítim del CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP per obtenir informació analítica sobre l'ús del lloc web per part dels visitants.

→ /* Si la IP no és anònima */ Consentiment donat per l'ús de cookies i obtenció de dades de navegació.

→ Dades tractades:

→ Identificadors en línia, incloent cookies d'identificació

→ Adreces de protocol d'internet (IP) i identificadors de dispositius

→ Identificadors de clients

→ Informació continguda en les capçaleres HTTP de les sol·licituds enviades a través d'internet com el tipus de dispositiu, sistema operatiu i navegador des del qual es visiten les pàgines

→ Informació proporcionada pel navegador com l'idioma preferit, zona horària i altres

→ Informació geogràfica derivada de l'adreça IP

→ Dades de navegació en el lloc web: pàgines visitades, pàgines origen, ...

 

Més informació a:

→ https://policies.google.com/technologies/partner-sites

→ https://privacy.google.com/businesses/adsservices

→ Criteri de conservació:

→ Les dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir amb la finalitat per a la qual han estat demanades, sempre que no se'ns hagi sol·licitat la seva supressió, així com mentre siguin necessaris per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 

En el cas de les dades recopilades per tercers tal com Google i Wix, es regiran pels termes establerts per aquests en les seves respectives polítiques de privacitat i la persistència de les cookies informada en la nostra Política de Cookies.

→ A més de l'anterior, el CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP podrà dur a terme altres tractaments de les dades personals. En aquest cas l'interessat rebrà la informació necessària en relació amb aquests tractaments i el CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP sol·licitarà el seu consentiment si així resulta necessari.

 

Durant quant de temps conservarà el Centre de Psicologia i Psiquiatria CPP les dades?

En general, el CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP conservarà les dades personals dels interessats pel temps que duri la vinculació amb l'usuari, siguin necessaris per a la finalitat per a la qual han estat recollides i, si s'escau, durant el període que resulti necessari per a la formulació, l'exercici o la defensa de potencials reclamacions, o per complir amb les obligacions legals que determini la legislació aplicable.

 

Un cop finalitzat aquest termini, el CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP es compromet a cessar el tractament de totes les dades personals, destruir-los, bloquejar-los o anonimizar-los en la mesura del possible per a la finalitat per a la qual es conservessin.

 

Així mateix, en qualsevol moment podrà exercir el seu dret a la supressió de les dades. En el cas que es doni alguna circumstància legítima que justifiqui el seu manteniment, les dades no serien suprimits, però sí que podria optar al seu dret a la limitació del tractament de les dades.

 

A qui es comunicaran les dades?

Les dades personals no se cediran a tercers, llevat que sigui necessari per donar resposta a la sol·licitud, estiguem obligats per una llei o l'interessat ens hagi donat el seu consentiment.

 

També pot ser que comuniquem les dades a empreses que ens presten serveis relacionats amb l'activitat ordinària i administrativa de l'empresa en qualitat d'encarregats de tractament, nacionals o internacionals, en el marc de la prestació de serveis com ara, entre d'altres, proveïdors de serveis de correu electrònic, allotjament de serveis web, allotjament de servidors, serveis d'aplicacions de gestió en modalitat SaaS, arxiu de fitxers en el núvol i altres.

 

La prestació d'aquests serveis pot implicar el tractament de les dades personals per part d'empreses ubicades en països fora de l'Espai Econòmic Europeu (transferències internacionals de dades). No obstant, només es realitzarà amb països que ofereixen un nivell adequat de protecció o, en el cas d'entitats en els EUA, que estiguin acreditades en el marc de l'Escut de Privacitat UE-EUA. Decisió (UE) 2016/1250 de la Comissió, del 12 de juliol de 2016 i hagin proporcionat garanties addicionals com ara Clàusules Contractuals Tipus (SCC en les seves sigles en anglès).

 

A continuació, es relacionen els proveïdors de serveis vinculats a la pàgina web del CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP

Google Inc

Proveïdor del servei d’analítiques d’ús web i el servei YouTube de visualització de vídeos. https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

 

Quins son els drets dels interessats quan ens faciliten les seves dades?

En qualsevol moment la persona interessada pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades personals tractades pel CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP, així com els d'oposició i limitació del seu tractament.

 

Aquests drets podran ser exercits gratuïtament per l'interessat, i si escau per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada mitjançant un dels formularis referenciats a peu d'aquest apartat, acompanyada de còpia del seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat, dirigida a:

→ Telèfon: +34 932 08 11 40

→ Contacte: centrepsiquiatriapsicologia@gmail.com

 

En el cas de representació, s'haurà de provar mitjançant document escrit i adjuntant còpia del DNI o document equivalent que acrediti la seva representació.

 

A més dels anteriors drets, l'interessat tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment abans descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la retirada d'aquest. El CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP podrà continuar tractant les dades personals de l'interessat en la mesura que la llei aplicable ho permeti o persisteixi qualsevol altra legitimació que ho justifiqui.

 

El CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP recorda a l'interessat que té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control pertinent (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

 

Actualització de les seves dades

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en elles. En cas contrari, no responem de la veracitat d'aquestes i de les implicacions que pugui tenir en el seu tractament.

 

Seguretat en el tractament i custòdia de dades 

El CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP declara que ha aplicat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir i poder demostrar que el tractament és conforme amb la legislació vigent i que es garanteix la protecció dels drets dels interessats.

 

Per a això ha implantat un Sistema de Gestió de la Protecció de Dades Personals per a determinar i aplicar els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

En concret es disposa de mesures de seguretat consistents en:

→ El control físic de l'accés i la protecció dels equips, persones i instal·lacions on realitza els tractaments de dades.

→ L'accés als seus sistemes informàtics es realitza per mitjà d'usuaris i contrasenyes individuals, limitant l’accés a les dades a aquells empleats que estrictament ho requereixen per a l'acompliment del seu lloc de treball.

→ Que realitza còpies de seguretat de les dades personals de les quals té l'obligació de mantenir la integritat i disponibilitat.

→ En el supòsit de gestionar suports o documents amb dades personals, aquests estan degudament custodiats sota clau o amb dispositius de tancament equivalents.

→ Sistemes de protecció perimetral a la xarxa per evitar intrusions i antivirus de protecció dels seus sistemes informàtics.

→ Es disposa d'un registre d'incidències de seguretat i s'han establert mecanismes i procediment de notificació de fallides de seguretat.

→ Que es disposa d'un Pla de Continuïtat que estableix la possibilitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic dins dels terminis requerits per complir amb els compromisos de negoci als quals estem obligats segons el nostre contracte de servei.

 

Així mateix, el CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP ha posat en marxa controls interns per tal de verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

 

Ús de cookies

El CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP utilitza cookies en aquest lloc web, a l'igual que la majoria dels llocs web a Internet, per analitzar i per millorar l'experiència de l'usuari.

 

També s'empren cookies per gestionar la navegació a través del lloc web, per recordar la configuració dels usuaris (per exemple, les preferències d'idioma) i per mantenir les sessions dels usuaris autenticats.

 

Si no accepta les cookies, podrà seguir utilitzant la nostra web, però algunes característiques o àrees d'aquesta podran estar limitades o no funcionar correctament..

 

Enllaços a pàgines de tercers

La nostra web conté enllaços a altres pàgines les pràctiques de privacitat de les quals podran diferir de les del CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP. Si envia informaciópersonal a aquestes pàgines, aquesta serà tractada d'acord amb les seves polítiques de privacitat. Suggerim que llegeixi amb deteniment la política de privacitat de totes les pàgines que visiti.

 

Modificació de la política de privacitat

El CENTRE DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA CPP pot modificar la seva Política de Privacitat d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat li serà degudament notificada perquè quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l'interessat pugui confirmar el seu consentiment.

bottom of page